000 Trang web demo qcodes

Demo


Non-Incent v.4.1

Trang chủ (Mặc định giao diện 2 trong 4 GD có sẵn)
Link reset CSDL : Reset
Admin: non-incent.qcodes.net/admin
TK admin: admin/qcode
Member/Group(*): non-incent.qcodes.net/partners
TK member: long/q123456
*Từ v4.0, member và group sẽ đăng nhập chung một link, nếu tài khoản đó làm chủ group sẽ có thêm một menu quản lý group ở bên trong

Non-Incent v.3.2 (2017)

Trang chủ (Mặc định giao diện 1 trong 4 GD có sẵn)
Link reset CSDL : Reset
Admin: non-incent.qcodes.net/old/v3.2/admin
TK admin: admin/qcode
Member(*): non-incent.qcodes.net/old/v3.2/member
TK member: rani/123
Group(*): non-incent.qcodes.net/old/v3.2/group
TK group: rani/123

Non-Incent v.3.2 (2017)

Trang chủ
Link reset CSDL : Reset
Admin: incent.qcodes.net/admin
TK admin: admin/qcode
Member(*): incent.qcodes.net/member
TK member: rani/123
Group(*): incent.qcodes.net/group
TK group: dien/1